ที่

หลักสูตร

วัน-เดือน-ปี

หน่วยงานที่จัด

สถานะ

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการนิเทศภายในด้วยระบบ MIS
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
3 กันยายน 2558 สมป.พช และ สพม.40 ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
การเรียนการสอน
4-5 กันยายน 2558 สมป.พช และ สพม.40 ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) 6 กันยายน 2558 สมป.พช และ สพม.40 ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวัดผลประเมินผลกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 23-24 พฤศจิกายน 2558 สมป.พช และ สพม.40 ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(e-school)
24-25 มีนาคม 2559 ร.ร.วังพิกุลพิทยาคม และ สพม.40 ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์